Sunday, 30 June 2013

ఎర్రని కుర్రదాన్ని

                                               

ఏయ్..ఎర్రని కుర్రదాన్ని గోపాల అహ చుర్రుమంది నీ చూపు నాకేల
ఎర్రని కుర్రదాన్ని గోపాల అహ చుర్రుమంది నీ చూపు నాకేల
కోడి కోసమోచ్చావా గోపాల దాన్ని బుట్టకింద దాచాను గోపాల
పుట్టతేనె కావాలా గోపాల దాన్ని ముంతలోన ఉంచాను గోపాల
గోపాల గోపాల.. రేపల్లె గోపాల
గోపాల గోపాల.. రేపల్లె గోపాల
కొండంత సింగారమందిస్తానియ్యాల రేపల్లె గోపాల
కోడి కోసమోచ్చావా గోపాల దాన్ని బుట్టకింద దాచాను గోపాల
పుట్టతేనె కావాలా గోపాల దాన్ని ముంతలోన ఉంచాను గోపాల

ఈ ఊరి పువ్వుకోసం అమ్మడు యేరు దాటి వచ్చానే
చిన్నవాడి రాకకోసం కళ్ళతో వేచి వేచి చుశానే
ఆయాసం వచ్చేలా ఐదారు కిలోమీటర్లు నడిచానే
హాయి హాయి హాయి.. భలే హాయి హాయి హాయిలే..
ఈ జోరు నీకేల సందెపొద్దు దాక నువ్వు ఆగలేవా
ఆగలేను నేను గుండెలో ఆగడాలు రగిలే
చీకటి పడితే పంచుకో చెంగుచాటు సిరులే
చెలియా నీ దేహం తళతళ మెరిసే బంగారం
అరెరే నీ నోట కవితలు పలికెను ఎన్నో
కోడి కోసమోచ్చావా గోపాల దాన్ని బుట్టకింద దాచాను గోపాల
పుట్టతేనె కావాలా గోపాల దాన్ని ముంతలోన ఉంచాను గోపాల
గోపాల గోపాల.. రేపల్లె గోపాల
గోపాల గోపాల.. రేపల్లె గోపాల
కొండంత సింగారమందిస్తానియ్యాల రేపల్లె గోపాల
ఎర్రని కుర్రదాన్ని గోపాల అహ చుర్రుమంది నీ చూపు నాకేల
చక్కని చుక్క నేను గోపాల నీకు చిక్కుతాను సయ్యంటే ఇయ్యాల

బుగ్గ మీద ముద్దు పెడితే ఎక్కడో కలిగెను గిలిగింత
చెవిలోన ముద్దుపెడితే అమ్మమ్మా కళ్ళలోన కవ్వింత
మావయ్యా..మావయ్యా..సిగ్గు మొగ్గలేసేనులేవయ్యా
లేలేలేలేలేలే...తందానే లేలేలే
అయ్యయ్యో...అయ్యయ్యో సిత్తరాలు చూశాను నీలోన
చికుబుకు రైలే జోరుగా వదిలెను పొగలే
ఎత్తుపల్లెం వస్తే నడకలో ఇక తికమకలే
అహహా..ఈ పూట కనివిని ఎరుగని యోగం
దొరికే ఈ చోట ఎవరికీ అందని స్వర్గం

కోడి కోసమోచ్చావా గోపాల దాన్ని బుట్టకింద దాచాను గోపాల
పుట్టతేనె కావాలా గోపాల దాన్ని ముంతలోన ఉంచాను గోపాల
గోపాల గోపాల.. రేపల్లె గోపాల
గోపాల గోపాల.. రేపల్లె గోపాల
కొండంత సింగారమందిస్తానియ్యాల రేపల్లె గోపాల
ఎర్రని కుర్రదాన్ని గోపాల అహ చుర్రుమంది నీ చూపు నాకేల
చక్కని చుక్క నేను గోపాల నీకు చిక్కుతాను సయ్యంటే ఇయ్యాల

Saturday, 29 June 2013

Simhachalam Shri VaraahaLakshmi NarasimhaSwamyA Temple built for lion in the 11th century, one among the ancient and famous temples of world. It is one of the eighteen “Naarasimha Kshetras” i.e., shrines of Lord Narasimha in India. It is the temple of Shri VaraahaLakshmi Narasimha swamy, located on the mountain simhachalam situated in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh . It is the forth incarnation of Lord Shri Maha Vishnu to save his devotee prahalada.The main diety inside the temple gives “Nijaroopa Darshan”(holy appearance in true form) for only 12 hours in a year i.e., on Akshaya Tritiya day, the rest of the time diety is covered with sandalwood paste. Darshan described as ‘chandanotsawam’ falls every year in Vaisakha Masa(May). There is a belief that on this day much heat is generated from the statue and it spreads all over the city. Reason behind is described as due to the removing of cooling layer of “chandanam” on the Ugra Narasimhaswamy statue. I too personally have been experiencing this feeling from years as this is the city where I live. Temple’s Architecture is a combination of Orissan and Chalukyan style.One of the pillars in the MUKHAMANTAPA of temple is named KAPPAM STAMBHAM or the pillar of tribute, this pillar was infused with only Godly and Miraculous powers. Since the devotes who aspire some desires to get fulfilled put forward offerings (Kappam) to this pillar, this pillar assumed the Name Kappastambham, as at the bottom of this pillar SanthanaGopala Swamy  Image (Yanthram) was installed.  This temple faces west direction when the other temples all faces east. According to religious belief east facing brings prosperity and west brings victory. There was a story related to the temple- It is about Tummedala Metta( Tummedala- Of Hornet, Metta- Hillock). During an invasion of Muslims, they intended to destroy the temple when a poet kurmanatha implored the god for saving temple and Hindus. In response, a huge swarm of hornets suddenly appeared and attacked the entire army, drove them out of the city. The swarm disappeared later behind a hillock which is known as Tummedala Metta.                                                              KALYANOTSAWAM


                                        SIMHACHALAM

Temple celebrates Kalyanotsawam on the 11th day of the full moon day which occurs on Ekadasi of lunar month march or april. Narasimha Jayanthi(Lord’s Birthday) is celebrated on fourteenth day of the first half of month of vaisakha. Giripradakshina ( Circumambulation) around the hill simhachalam for about 40km is done by the devotees on auspicious days.

Legend:-

This story is about a demon king Hiranyakasipu. He was one of Vishnu's Dwarapalakas or gatekeepers in Vaikuntha, Jaya, and Vijaya. They were cursed by Sanaka, Sanandana, Sanathana and Sanathkumara, because the gatekeepers did not allow them to take darshan of Mahavishnu. This resulting in the gatekeepers being reincarnated three times. The other palaka was born as his brother Hiranyaaksha. He seized the earth and carried it to another region. Lord Vishnu delivered the earth from the clutches of the demon by assuming the Boar incarnation (Varaaha Avatara) aggrieved by the death of his brother, Hiranyakaspipu wanted to avenge the death of his brother. Hiranyakasipu decided to perform austerities (tapasya) to appease Lord Brahma to allow him to become immortal. However, Lord Brahma said that it was not possible. Hiranyakasipu asked Lord Brahma to grant him a boon so that any animal or a man, neither in the morning nor in the night, by any weapons, neither in sky nor on the earth could not kill him. Hiranyakasipu wanted the entire world to worship him. He added to his might the power of penance and began to punish the gods and sages, the devotees of Lord Vishnu. Lord Vishnu was once again prevailed upon to rescue the world from the menace of this demon. Then the Lord made one of his servants, Sumukha, to be born as a son of Hiranyakasipu. This son of Hiranyakasipu, named Prahlada, became a devotee of Vishnu and always expressed his devotion  towards Him. Despite warning him several times, Hiranyakasipu could not alter Prahlada's devotion. Hiranyakasipu became infuriated and engaged in numerous attempts to have Prahlada killed, including the act of throwing him off a mountaintop. Lord Vishnu, however, rescued Prahlada by moving the mountain and creating a small path. It is said that the Simhachalam temple was built in the exact place where the Lord stood to protect Prahlada. Most significantly, God's feet are not shown anywhere at the temple, as it is said that the feet are buried inside the earth. Lord Narayana came to rescue Prahlada on Garuda. When Lord Narayana jumped to save Prahlada from Garuda, his feet sunk deep into the earth.The story of the demon ends up when he requests his son for bringing the Lord to fight against him. Prahalad prays the mighty lord and Shri VaraahaNarasimha swamy takes birth from a pillar as half lion-half man (Not an Animal or Man) on an evening( Not on Morning or Night) kills the demon sitting on gateway(Neither on Earth nor sky) with his nails(Not a weapon).  
 He makes prahalada the king of worlds and walk away to the forests where he finds Shri MahaLakshmi Incarnation  as Chenchu Lakshmi and turns into Maha Vishnu which is another story.


Friday, 28 June 2013

ఓ చెలియా
                     

 ఓ చెలియా నా ప్రియ సఖియా చెయ్ జారెను నా మనసే
ఏ చోట అది జారినదో ఆ జాడే మరిచితినే
నీ అందెలలో చిక్కుకుంది అని నీ పదముల చేరితినే
ప్రేమంటే ఎన్ని అగచాట్లో మన కలయిక తెలిపినదే
నా గుండెలలో ప్రేమ పరవశమై ఇరు కన్నులు సోలెనులే

ఓ చెలియా నా ప్రియ సఖియా చెయ్ జారెను నా మనసే

ఈ పూట చెలి నా మాట ఇక కరువై పోయెనులే
అధరము ఉదరము నడుమను ఏదో అలజడి రేగెనులే
వీక్షణలో నిరీక్షణలో అర క్షణమొక యుగమేలే
చూపులన్నీ వెంటాడినట్టు మది కలవరమాయెనులే
ఇది స్వర్గమా నరకమా ఏవిటో తెలియదులే
ఈ జీవికి జీవన మరణము నీ చేతిలో ఉన్నదిలే
ఓ చెలియా నా ప్రియ సఖియా చెయ్ జారెను నా మనసే

కోకిలమ్మా నువ్వు సయ్యంటే నే పాడెను సరిగమలే
గోపురమా నిను చేరుకొని సవరించేను నీ కురులే
వెన్నెలమ్మా నీకు జోలపాడి కాలి మెటికలు విరిచేనే
వీచేటి చలి గాలులకు తెరచాపై నిలిచేనే
నా ఆశల ఊసులే చెవిలోన చెబుతానే
నీ అడుగుల చెరగని గురుతులే ప్రేమచరితలు అంటానే

ఓ చెలియా నా ప్రియ సఖియా చెయ్ జారెను నా మనసే
ఏ చోట అది జారినదో ఆ జాడే మరిచితినే
నీ అందెలలో చిక్కుకుంది అని నీ పదముల చేరితినే
ప్రేమంటే ఎన్ని అగచాట్లో మన కలయిక తెలిపెనులే
నా గుండెలలో ప్రేమ పరవశమై ఇరు కన్నులు సోలెనులే
ఓ చెలియా నా ప్రియ సఖియా చెయ్ జారెను నా మనసే

Thursday, 27 June 2013

అదే నీవూ

                                             
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ  
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా
కథైనా కలైనా కనులలో చూడనా
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా

కొండాకోన గుండెల్లో ఎండావానలైనామూ
కొండాకోన గుండెల్లో ఎండావానలైనామూ
గువ్వా గువ్వా కౌగిళ్ళో గూడు చేసుకున్నాము
అదే స్నేహమూ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అదే మోహమూ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అదే స్నేహమూ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అదే మోహమూ..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఆదీ అంతం ఏదీలేని గానమూ
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా
కథైనా కలైనా కనులలో చూడనా

నిన్నా రేపు సందెల్లో నేడై ఉందామన్నావూ
నిన్నా రేపు సందెల్లో నేడై ఉందామన్నావూ
కన్నీరైన ప్రేమల్లో పన్నీరవ్దామన్నావు
అదే బాసగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అదే ఆశగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అదే బాసగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
అదే ఆశగా..ఆ..ఆ..ఆ..ఆ
ఎన్నినాళ్ళీ నిన్న పాటె పాడనూ

అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా
కథైనా కలైనా కనులలో చూడనా
అదే నీవూ అదే నేనూ అదే గీతం పాడనా

Wednesday, 26 June 2013

మంచు కురిసే


                                     

                                                

మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో
మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
మంచు కురిసే వేళలో...

నీవు పిలిచే పిలుపులో జాలువారే ప్రేమలో
నీవు పిలిచే పిలుపులో జాలువారే ప్రేమలో
జలకమాడి పులకరించే సంబరంలో
జలధరించే మేనిలో తొలకరించే మెరుపులో
జలధరించే మేనిలో తొలకరించే మెరుపులో
ఎందుకా ఒంపులో ఏమిటా సొంపులో
మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో
మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
మంచు కురిసే వేళలో...

మొలకసిగ్గు బుగ్గలో మొదటి ముద్దు ఎప్పుడు
మొలకసిగ్గు బుగ్గలో మొదటి ముద్దు ఎప్పుడు
మన్మథునితో జన్మవైరం చాటినపుడో
ఆరిపోని తాపము అంతు చూసేదెప్పుడు
ఆరిపోని తాపము అంతు చూసేదెప్పుడు
మంచులే వెచ్చని చిచ్చులైనప్పుడో

మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో
మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
మంచు కురిసే వేళలో...

Tuesday, 25 June 2013

రంగులలో

                                            


 రంగులలో కలవో యద పొంగులలో కళవో (2)
నవశిల్పానివో రతిరూపానివో తొలి ఊహల ఉయలవో
రంగులలో కలవో యద పొంగులలో కళవో

కాశ్మీర నందన సుందరివో (2)
కైలాస మందిర లాస్యానివో
ఆమని పూచే యామినివో (2)
మధుని బాణమో మదుమాస గానమో
నవ పరిమళాల పారిజాత సుమమో
రంగులలో కలనై యద పొంగులలో కళనై
నవశిల్పాంగినై రతిరూపాంగినై నీ ఊహలా ఊగించనా
రంగులలో కలనై

ముంతాజు అందాల అద్దానివో (2)
షాజాను అనురాగ సౌధానివో
లైలా కన్నుల ప్రేయసివో (2)
ప్రణయ దీపమో నా విరహ తాపమో
నా చిత్రకళా చిత్ర చైత్ర రధమో
రంగులలో కలనై యద పొంగులలో కళనై
నవశిల్పాంగినై రతిరూపాంగినై నీ ఊహలా ఊరించనా
రంగులలో కలనై యద పొంగులలో కళనై

Monday, 24 June 2013

చెలియా చెలియా

                                               

చెలియా చెలియా చేజారి వెళ్ళకే
సఖియా సఖియా వంటరిని చేయకే
నడి రేయి పగలు చూడక
సుడిగాలై వస్తా సూటిగా
ఎడబాటే బాటై రానా నీదాకా
పడి లేచే కెరటం తీరుగా
దిశలన్నీ దాటే హోరుగా
నిను తాకే దాకా ఆగదు నా కేక

చెలియా చెలియా చేజారి వెళ్ళకే
సఖియా సఖియా వంటరిని చేయకే
నడి రేయి పగలు చూడక
సుడిగాలై వస్తా సూటిగా
ఎడబాటే బాటై రానా నీదాకా


కదలికే తెలియని శిలని కదిలించి ఓ ప్రేమా
కలయికే కల అని మాయమైపోకుమా
గతముగా మిగిలిన చితిని బతికించి ఓ ప్రేమా
చెరిపినా చెరగని గాయమైపోకుమా
మౌనమా అభిమానమా పలకవా అనురాగమా
ఒడిపోకే ప్రాణమా వీడిపోకుమా
అడుగడుగు తడబడుతు నిను వెతికి వెతికి కనులు అలిసిపోవాలా

చెలియా చెలియా చేజారి వెళ్ళకే
సఖియా సఖియా వంటరిని చేయకే

నిలిచిపో సమయమా తరమకే చెలిమి ఇకనైనా
చెలిమితో సమరమా ఇంతగా పంతమా
నిలవకే హృదయమా పరుగు ఆపొద్దు క్షణమైనా
నమ్మవేం ప్రణయమా అంత సందేహమా
వేరుచేసే కాలమా చేరువైతే నేరమా
దాడి చేసే దూరమా దారి చూపుమా
విరహాలే కరిగేలా జత కలిపి నడుపు వలపు కథలు గెలిచేలా....

చెలియా చెలియా చేజారి వెళ్ళకే
సఖియా సఖియా వంటరిని చేయకే
నడి రేయి పగలు చూడక
సుడిగాలై వస్తా సూటిగా
ఎడబాటే బాటై రానా నీదాకా
పడి లేచే కెరటం తీరుగా
దిశలన్నీ దాటే హోరుగా
నిను తాకే దాకా ఆగదు నా కేక

Friday, 21 June 2013

Kalika DeviKali Ghat is a temple which belongs to one of the 51 Shakti peethas of India and is one among the main four Shakti peethas. The Right toe of sati devi is said to be fallen here when Lord Shiva is performing Rudra Tandava. The Shakti here is known as Kalika and Bhairava as Nakulesh. It is located in the city Kolkata of West Bengal state. City Calcutta is named after the khali Ghat. Temple is on the banks of the river Hoogly( Bhagirathi) and over a period of time River moved away from temple and now the temple is on the bank of a canal which connects to Hoogly.

According to the scripture “ Pithamala’s Nigamatantra” the vast bow shaped land stretching from Dakhsineswar to Bahulapur is the Kalikshetra. The core triangular region, approximately 1 krosha have Brahma, Vishnu and Shiva on the three inner corners and Kalika at its center. Speciality of Kali here is long protruded tongue made of gold. Piligrims visit in thousands every day and they worship Kalika Devi as Mother of Human.The Image of Kalika is Unique and doesn’t follow any other images of Kali. It is said to be created by two saints Brahmananda Giri and Atmaram Giri. Idol is built with 3 huge eyes, long tongue and four hands. Two of the hands hold a scimitar signifying divine knowledge and severed head of asura king ‘Shumba’ signifying human ego must be slain by Divine knowledge in order to attain Moksha. The other two are in Abhaya and Varada Mudras which means her initiated devotees will be saved as she will guide them here and after.

Kali seems to dominate much of the Tantric iconography, texts and rituals. Although Parvathi is said to be student of shiva’s wisdom in the form of tantras. 

                        KALI YANTRA

Myth:- Once a Devotee sees a luminant ray of light coming from the Bhagirathi river bed. He goes towards it and finds source as a piece of stone carved in the form of human toe. He searches the nearby places also and finds the swayambhu lingam of Nakuleshwar. Then he concludes the place as sacred and worships kali.

Origin of Kali:- Long ago there existed two powerful demons Shambhu and Nishambhu. Demons defeated the heavens and caused much problem to the saints,gods. The gods pray Parvathi devi, wife of Lord shiva to solve their problem. Parvati Devi emerges as a bright light and takes the form of a divine lady Ambika. Her exit from Devi parvathi’s body makes body to turn black and hence she is known as Kaushiki.

Sycophants of the demons Chanda and Munda sees Ambika and describes her beauty in superlative terms to Shumbhu and Nishambhu who could not resist and sends their messenger Sugreeva to bring her to them. Sugreeva extrolls the virtue of his masters to influence the goddess when she says “whosoever can match my power and can defeat me in battle shall only be my master”. Knowing about this demons send their follower Dhoomralochan to fetch her, when goddess makes a loud cry and wrathful gaze to incinerate the demon, Lion of the goddess slayed the accompanying demons.

Surprised Demons send a large army lead by Demon Kings Chanda and Munda to capture goddess. Then Goddess takes the fierce form of Kaalika who destroys the entire army, hacks off the heads of chanda and Munda and is hence also known as Chamunda devi. Knowing the demise of their followers- demon kings Shambhu, Nishambhu reach the battlefield with terrible demons.

Raktabija:- The forces on the battle field are lead by a demon Raktabija. He has a power to reproduces as many demons of his form when his blood spills on the ground. Goddess in the fierce battle kills him by spreading her tongue to suck the blood spilt and hacks the head of demon.

Nishumbhu is slained by Durga Maa in no time.Then with the nine celestial powers which has emerged from Durga Maa Shumbhu is killed. Kaalika dances in between the dead corpses killing her own army too and to bring her to the original form Lord shiva lays down between the corpses when she suddenly steps on her husbands chest realizes her mistake and reforms to original form.


It was also believed that Goddess Parvathi during nights used to go away from home as kalika and used to eat the humans which came into knowledge of Lord Shiva and hence to stop her he sleeps at the entrance. When she steps on the chest of Lord shiva takes the original form and promises of not doing so.

History:-  Kalighat TempleThe Kalighat temple in its present form is only about 200 years old, although it has been referred to in Mansar Bhasan composed in the 15th century, and in Kavi Kankan Chandi of the 17th century. Only two types of coins of Chandragupta II, who incorporated Vanga in the Gupta Empire, are known from Bengal. His Archer type coins, which became the most popular type of coinage with the Gupta rulers after Kumaragupta I, have been found in Kalighat. This is evidence of the antiquity of the place.         The original temple was a small hut. A small temple was constructed by King Manasingha in the early Sixteenth century. The present temple was erected under the patronage of the Sabarna Roy Chowdhury family of Banisha. It was completed in 1809. The Haldar family claims to be the original owners of the temple property. But this was disputed by the Chowdhrys of Banisha. In the nineteen sixties a committee was formed for the administrative management of the temple with representation from the Government and the Haldar family. The responsibility of conducting the worship rests with the Haldars and their heirs, generally known as Shebaits.MS.Net


Qualification: B.E.,B.Tech., M.tech., MCA
Skill set: MS.Net, SQL Server
Experience: 4-8years
Location: Pune
Client: Confidential
Role: Ms.Net lead


Send your profile to Sigireddybk@gmail.com

Thursday, 20 June 2013

నేను నేనుగ
                                            

 నేను నేనుగ లేనే నిన్న మొన్న లా
లేని పోని ఊహల్లో ఎమిటో ఇలా
ఉన్న పాటుగా ఏదో కొత్త జన్మలా
ఇప్పుడే ఇక్కడే పుట్టినట్టుగా //2//

పూల చెట్టు ఊగినట్టూ పాల బొట్టు చిందినట్టు
అల్లుకుంది నా చుట్టు ఓ చిరు నవ్వు
తేనె పట్టు రేగినట్టు వీణమెట్టు ఒణికినట్టు
ఝల్లుమంది గుండెల్లో యెవరేనువ్వు
నా మనసుని మైమరపున ముంచిన వాన
మీకేవరికి కనిపించదు ఏమైనా...ఓ

 నేను నేనుగ లేనే నిన్న మొన్న లా
లేని పోని ఊహల్లో ఎమిటో ఇలా
ఉన్న పాటుగా ఏదో కొత్త జన్మలా
ఇప్పుడే ఇక్కడే పుట్టినట్టుగా 
 చుట్టుపక్కలెందరున్న గుర్తు పట్టలేక వున్న
అంత మంది ఒక్కలాగే కనబడతుంటే
తప్పు నాది కాదు న్న ఒప్పుకోరు ఒక్కరైన
చెప్పలేదను నిజమెదో నాకు వింతే
కళ్ళ నొదిలెళ్ళను అని కమ్మిన మెరుపేదో
చెప్పవ కనురెప్పలకే మాటొస్తే..

 నేను నేనుగ లేనే నిన్న మొన్న లా
లేని పోని ఊహల్లో ఎమిటో ఇలా
ఉన్న పాటుగా ఏదో కొత్త జన్మలా
ఇప్పుడే ఇక్కడే పుట్టినట్టుగా

SAP Jobs

 SAP drive on 11th Jan 2014

Interview Location: Kolkata, Bangalore.
Joining Location: Kolkata
Experience: 3-7 years
Gender: Any
Skill: SD, BW, BASIS, BI, ABAP, PP, BODS, FICO,CO, APO, WM.
Qualification:
Graduation.

Send resumes to sigireddybk@gmail.com before Thursday evening i.e., 8th Jan 2014.

Testing Jobs

Job Requirement:

Overall testing experience : 3-7 years including
Selenium Testing
Experience : 1-3 years
Work Location: KolkataWednesday, 19 June 2013

గుండెల్లొ ఏముందో                                              

గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది
పెదవుల్లో మౌనo నీ పేరే పిలుస్తోంది
నిలవదు కద హౄదయం నువు ఎదురుగ నిలబడితే
కదలదు కద సమయం నీ అలికిడి వినకుంటే
కలవరమో తొలివరమో తెలియని తరుణమిది
గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది
పెదవుల్లో  మౌనo నీ పేరే పిలుస్తొంది
మనస మనస మనస మనస మనస మనస
మనస ఓ మనస

పూవులో లేనిది నీ నవ్వులో ఉన్నది
నువ్వు ఇప్పుడన్నది నేనెప్పుడౌను విని
నిన్నిలా చూసి పయనించి వెన్నెలె చిన్నబోతోంది
కన్నులే తాకి కలలన్ని దురగా వచ్చి నట్టుంది
ఏమో ఇదంతా నిజంగ నిజంగా కలలాగె ఉంది

గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది
పెదవుల్లో  మౌనo నీ పేరే పిలుస్తొంది

ఎందుకో తెలియనీ కంగారు పుడుతున్నదీ
యెక్కడ జరగనీ విoతేమికాదే ఇది
పరిమళం వెంట పయనించి పరుగు తడబాటు పడుతోంది
పరిణయం దాక నడిపించి పరిచయం తోడు కోరింది
దూరం తలోంచె ముహూర్తం ఇంకెపుడొస్తుంది

గుండెల్లొ ఏముందో కళ్ళళ్ళో తెలుస్తుంది
పెదవుల్లో మౌనo నీ పేరే పిలుస్తోంది
నిలవదు కద హౄదయం నువు ఎదురుగ నిలబడితే
కదలదు కద సమయం నీ అలికిడి వినకుంటే
కలవరమో తొలివరమో తెలియని తరుణమిది

Tuesday, 18 June 2013

ఏకాంత వేళ

 


                                               

ఏకాంత వేళ ఏకాంత సేవ
ఏకాంత వేళ కౌగిట్లో
ఏకాంత సేవ ముచ్చట్లో
పడుచమ్మ దక్కే దుప్పట్లో
దిండల్లె ఉండు నిద్దట్లో
కవ్వింతగా ఒళ్ళు తుళ్ళింతగా
మల్లె పువ్వుల్లో తావల్లె కన్నుల్లో ఎన్నెల్ల

ఏకాంత వేళ కౌగిట్లో
ఏకాంత సేవ ముచ్చట్లో
ఏకాంత వేళ....

ముద్దు సాగిన ముచ్చట్లో పొద్దు వాలదు ఇప్పట్లో(2)
కమ్ముకున్న ఈ కౌగిట్లో కాటుకంటే నా చెక్కిట్లో
నన్ను దాచుకో నా ఒంట్లో పడకు ఎప్పుడు ఏ కంట్లో(2)
ఆ చప్పట్లో ఈ తిప్పట్లో నా గుప్పెట్లోనే..

ఏకాంత వేళ కౌగిట్లో
ఏకాంత సేవ ముచ్చట్లో
పడుచమ్మ దక్కే దుప్పట్లో
దిండల్లె ఉండు నిద్దట్లో
కవ్వింతగా ఒళ్ళు తుళ్ళింతగా
మల్లె పువ్వుల్లో తావల్లె కన్నుల్లో ఎన్నెల్ల

ఏకాంత వేళ కౌగిట్లో
ఏకాంత సేవ ముచ్చట్లో
ఏకాంత వేళ....
గుబులు చూపుల గుప్పిట్లో ఎవరు చూడని చీకట్లో(2)
చిక్కబోములే ఏ కంట్లో ఎదలు కలుపుకో సందిట్లో
దేవుడొచ్చిన సందట్లో ఎదురు లేదులే ఇప్పట్లో(2)
ఆ చీకట్లో రా కౌగిట్లో నిద్దట్లో

ఏకాంత వేళ కౌగిట్లో
ఏకాంత సేవ ముచ్చట్లో
పడుచమ్మ దక్కే దుప్పట్లో
దిండల్లె ఉండు నిద్దట్లో
కవ్వింతగా ఒళ్ళు తుళ్ళింతగా
మల్లె పువ్వుల్లో తావల్లె కన్నుల్లో ఎన్నెల్ల

ఏకాంత వేళ కౌగిట్లో
ఏకాంత సేవ ముచ్చట్లో
ఏకాంత వేళ....